گروههای سهام بورس و فرابورس درخواست تحلیل سهام اتاق بحث و گفتگو بورس زیستا در شبکه های اجتماعی کلاسهای آموزشی بورس اخبار و رویدادهای بورس

مثبت ترین ها
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
فرابورس
البرز
سپاها
همراه
سدور
وبهمن
شاراك
دلر
سخزر
ستران
12,941,514
35,791,054
16,830,334
25,828,411
6,935,512
1,591,150
42,474,944
2,311,568
2,479,410
8,550,118
15,980
2,509
9,030
9,280
10,320
14,750
33,150
35,110
25,910
26,210
32.5
6
5
4.98
4.98
4.98
4.97
4.99
4.98
4.97
15,980
2,486
9,030
9,280
10,320
14,750
33,150
35,100
25,900
26,200
32.5
5.03
5
4.98
4.98
4.98
4.97
4.96
4.94
4.93
منفی ترین ها
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
خنصير
فجام
تكمبا
خبهمن
وسينا
بالبر
غفارس
شفارس
ساينا
خريخت
7,987,731
33,772,272
5,724,310
122,334,862
15,699,529
153,211
4,117,369
12,784,144
132,308
10,890,454
12,880
6,750
6,390
1,403
2,760
43,880
17,049
1,893
103,575
3,006
27.4
24.75
6.58
5.59
5.45
9.99
5
4.97
5
4.99
13,270
6,720
6,390
1,402
2,759
46,300
17,051
1,893
103,621
3,007
25.2
25.08
6.58
5.65
5.48
5.03
4.99
4.97
4.96
4.96
نمادهای با بیشترین قابلیت افزایش
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
سفانو
شسينا
وپخش
دارو
ثامان
كروي
زفكا
تشتاد
حخزر
ومشان
4,308,175
639,404
363,079
685,052
7,487,794
3,715,449
3,490,687
459,940
1,242,030
619,243
32,140
71,200
26,310
24,490
14,700
23,530
12,224
7,818
25,270
69,558
5
3.46
4.99
4.97
1.66
5
5
2.99
2.09
3
32,010
70,520
25,380
24,310
14,060
23,460
12,126
7,670
25,371
69,231
4.57
2.47
1.28
4.2
2.77
4.69
4.16
1.04
2.5
2.51
پرریسک ترین نمادها
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
پلوله
فجر
ثاباد
كگل
جم پيلن
مارون
كهرام
شپديس
شراز
حآسا
29,529
861,485
35,156
30,296,861
3,122,668
2,511,861
100
2,273,698
1,004,297
271,164
30,019
32,130
45,800
21,340
92,880
178,000
107,487
140,770
106,450
25,055
3
5
9.98
3.49
4.29
1.17
5
3.23
5
5
30,860
32,340
50,270
20,920
91,040
179,199
113,138
140,010
107,330
25,718
0.28
4.38
1.2
1.45
2.22
1.85
0.01
2.67
4.21
2.48
گران ترین سهم ها
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
فپنتا
غدام
بكاب
شفن
زاگرس
دشيري
كدما
فنورد
مارون
واحيا
61,382
169
14,823
454,279
611,574
18,887
1,864,964
409,715
2,511,861
467,393
395,110
363,100
323,780
330,690
216,111
202,033
200,370
198,090
178,000
177,000
3.2
5
5
1.07
1.03
3
5
5
1.17
0.97
385,830
382,130
335,080
330,650
215,042
205,822
200,030
196,870
179,199
177,628
0.78
0.02
1.68
1.05
0.53
1.18
4.82
4.35
1.85
1.32
ارزان ترین سهم ها
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
فبستم
وسالت
خپارس
فاذر
كرمان
فسا
خبهمن
وسديد
وهور
جهرم
57,311
24,454
246,881,419
81,099,516
212,780,937
6,563,694
122,334,862
15,537,831
22,723,166
15,400
832
1,144
1,134
1,265
1,295
1,354
1,403
1,614
1,640
1,607
4.92
2.97
1.65
2.47
0.78
2.94
5.59
1.94
0
2.96
793
1,111
1,121
1,257
1,297
1,356
1,402
1,614
1,630
1,656
0
0
2.78
3.08
0.93
2.8
5.65
1.94
0.61
0
نمادهای با بیشترین حجم معاملات
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
خساپا
خپارس
خگستر
فملي
وتجارت
كرمان
ذوب
خبهمن
وبصادر
فولاد
416,605,397
246,881,419
246,415,826
240,301,880
217,330,725
212,780,937
162,446,099
122,334,862
121,346,388
115,208,632
1,668
1,134
2,500
13,000
2,529
1,295
4,010
1,403
2,062
10,650
3.53
1.65
3.47
4.92
1.1
0.78
1.42
5.59
1.9
1.04
1,682
1,121
2,503
12,950
2,550
1,297
3,978
1,402
2,076
10,600
2.72
2.78
3.36
4.52
0.27
0.93
0.61
5.65
1.24
0.57
نمادهای با کمترین حجم معاملات
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
كمرجان
كهرام
ثنظام
شتولي
غدام
قلرست
دحاوي
لخانه
ثنام
وحافظ
50
100
110
167
169
200
430
500
620
762
134,871
107,487
45,723
30,898
363,100
31,300
11,786
23,002
16,102
56,636
5
5
3
2
5
4.98
3
3
2.99
2
141,966
113,138
47,136
31,527
382,130
32,940
12,150
23,712
16,598
57,781
0
0.01
0
0
0.02
0
0
0
0.01
0.02

کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا