گروههای سهام بورس و فرابورس درخواست تحلیل سهام اتاق بحث و گفتگو بورس زیستا در شبکه های اجتماعی کلاسهای آموزشی بورس اخبار و رویدادهای بورس

مثبت ترین ها
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
ونفت
دكپسول
خودرو
خگستر
خبهمن
سرچشمه
بترانس
ما
سپ
خفولا
2,727,154
1,205,312
962,738,871
284,967,768
455,918,435
6,188,397
89,176,545
2,873,202
1,387,605
4,069,029
14,560
32,140
2,047
2,300
1,349
6,282
2,700
8,270
25,360
43,091
4.97
5
4.97
4.97
4.98
5
4.41
3.25
4.97
3
14,550
32,077
2,041
2,292
1,344
6,247
2,692
8,290
24,990
43,091
4.9
4.79
4.67
4.61
4.59
4.41
4.1
3.5
3.44
3
منفی ترین ها
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
شلعاب
خچرخش
سبجنو
پرديس
لابسا
فاما
وتوصا
غمارگ
پرداخت
واعتبار
9,187,733
1,543,936
510,376
10,044,691
158,867
841,542
1,742,279
755,615
7,807,685
5,634,847
13,290
13,300
40,810
4,890
47,560
16,750
10,110
28,270
23,430
9,450
39.29
27.24
27.47
9.94
9.99
4.99
4.98
4.97
4.56
4.93
13,420
13,780
42,920
4,900
49,880
16,750
10,110
28,270
23,330
9,450
38.69
24.62
23.72
9.76
5.6
4.99
4.98
4.97
4.97
4.93
نمادهای با بیشترین قابلیت افزایش
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
كتوكا
زمگسا
سهگمت
دانا
خودكفا
غسالم
خودرو
فولاژ
سيلام
افق
210
833
1,285
1,129,977
48,408
6,569,713
962,738,871
861,685
152,252
209,004
32,587
30,870
23,530
5,890
17,149
3,450
2,047
14,620
10,080
68,500
5
4.99
4.97
4.85
3
4.98
4.97
4.94
10
0.33
34,301
32,490
24,760
6,040
17,667
3,454
2,041
15,270
11,070
68,700
0
0
0
2.42
0.07
4.87
4.67
0.72
1.16
0.04
پرریسک ترین نمادها
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
فخوز
شپنا
غسالم
خودرو
وآيند
پتاير
وپارس
ختوقا
فوكا
كگل
7,683,279
70,665,064
6,569,713
962,738,871
3,547
63,695
37,139,081
100,913,806
70,044
7,710,679
15,360
10,850
3,450
2,047
16,001
3,462
2,539
2,350
11,059
14,180
1.45
0.82
4.98
4.97
2
4.99
3.09
0.84
3
2.21
15,220
10,930
3,454
2,041
16,327
3,641
2,502
2,295
11,391
14,430
0.53
0.09
4.87
4.67
0
0.08
1.58
3.16
0.09
0.48
گران ترین سهم ها
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
فپنتا
شفن
غدشت
شرنگي
زاگرس
لخزر
وملي
فنورد
قصفها
واحيا
16,813
32,356
937
4,900
86,848
90
9,314
161,471
253
388,349
360,750
300,360
258,940
263,248
212,000
177,120
159,870
168,200
148,310
150,801
3.14
1.4
10
3
1.89
5
5
4.76
5
2.88
374,090
304,460
287,190
270,317
208,950
186,430
167,490
161,690
156,090
152,928
0.44
0.05
0.18
0.4
0.42
0.01
0.47
0.7
0.01
1.51
ارزان ترین سهم ها
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
كرمان
وسالت
خبهمن
بكهنوج
فسا
آسيا
وهور
خودرو
وبصادر
گكوثر
154,403,419
10,092
455,918,435
985,873
3,315
17,082,456
488,598
962,738,871
55,192,640
8,138,119
1,090
1,165
1,349
1,542
1,717
1,840
1,901
2,047
2,179
2,140
2.93
4.95
4.98
4.99
2.99
2.74
5
4.97
0.46
2.33
1,086
1,110
1,344
1,614
1,770
1,819
1,999
2,041
2,177
2,185
2.55
0
4.59
0.55
0
1.56
0.1
4.67
0.37
0.27
نمادهای با بیشترین حجم معاملات
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
خودرو
خبهمن
خگستر
كرمان
خزاميا
وتجارت
ختوقا
بترانس
شپنا
خمحركه
962,738,871
455,918,435
284,967,768
154,403,419
126,590,401
121,792,832
100,913,806
89,176,545
70,665,064
70,319,760
2,047
1,349
2,300
1,090
8,400
2,440
2,350
2,700
10,850
4,280
4.97
4.98
4.97
2.93
2.07
0.66
0.84
4.41
0.82
2.62
2,041
1,344
2,292
1,086
8,090
2,441
2,295
2,692
10,930
4,221
4.67
4.59
4.61
2.55
1.7
0.7
3.16
4.1
0.09
3.96
نمادهای با کمترین حجم معاملات
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
زنگان
سدبير
ومشان
قنيشا
خنصير
واحصا
لخزر
لپيام
قنقش
سبهان
51
62
72
84
87
87
90
100
145
147
99,056
84,914
69,679
61,170
102,990
70,558
177,120
53,223
69,096
134,920
5
5
3
4.99
5
3
5
3
4
5
104,267
89,381
71,833
64,380
108,410
72,739
186,430
54,868
71,969
142,010
0
0
0
0
0
0
0.01
0
0.01
0.01

کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا