گروههای سهام بورس و فرابورس درخواست تحلیل سهام اتاق بحث و گفتگو بورس زیستا در شبکه های اجتماعی کلاسهای آموزشی بورس اخبار و رویدادهای بورس

مثبت ترین ها
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
خموتور
زفكا
دارو
شرنگي
ولصنم
واحصا
كتوكا
دتوزيع
فجام
وخارزم
9,092,037
5,748,167
7,906,984
2,233,543
36,310,346
326,406
26,588,961
12,646,504
60,168,874
190,105,582
28,570
12,377
31,940
148,682
13,030
53,068
29,700
49,301
11,440
8,330
5
5
5
5
5
5
2.1
5
4.95
4.91
28,570
12,377
31,880
148,105
12,950
52,625
30,229
48,738
11,290
8,220
5
5
4.8
4.59
4.35
4.12
3.92
3.8
3.58
3.53
منفی ترین ها
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
غشاذر
وآذر
كپارس
وثخوز
غچين
سمگا
ثاباد
قشير
شپترو
پارس
12,211,185
423,466
292,012
560,589
728,226
5,713,939
981,695
1,462,224
3,797,161
829,849
24,700
125,620
188,620
67,810
77,160
33,448
48,950
32,851
5,709
141,760
13.73
5
5
5
5
5
4.99
5
4.99
5
25,210
125,620
188,620
67,818
77,170
33,451
48,950
32,852
5,709
141,790
11.95
5
5
4.99
4.99
4.99
4.99
4.99
4.99
4.98
نمادهای با بیشترین قابلیت افزایش
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
كتوكا
قچار
زمگسا
سهگمت
زكشت
دانا
فن آوا
خودكفا
غسالم
خودرو
26,588,961
367,446
274,446
999,733
553,387
2,830,881
3,595,271
1,745,522
12,650,954
1,403,391,066
29,700
65,315
37,050
22,000
35,381
8,210
15,641
36,069
4,550
2,450
2.1
5
5
4.97
5
4.98
3
3
4.81
3.54
30,229
67,015
38,580
22,620
36,522
8,430
15,641
36,078
4,560
2,450
3.92
2.53
1.08
2.29
1.94
2.43
3
2.97
4.6
3.54
پرریسک ترین نمادها
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
خساپا
فخوز
شپنا
غسالم
خودرو
وپارس
وبملت
ختوقا
فوكا
كگل
1,265,362,853
23,046,292
197,482,197
12,650,954
1,403,391,066
140,030,526
275,554,081
21,414,622
1,851,437
17,339,327
2,000
12,680
9,320
4,550
2,450
2,800
3,760
2,770
13,997
15,890
4.76
4.95
4.99
4.81
3.54
4.76
4.81
4.81
2.99
4.91
2,020
12,690
9,340
4,560
2,450
2,810
3,770
2,800
14,094
15,910
3.81
4.87
4.79
4.6
3.54
4.42
4.56
3.78
2.32
4.79
گران ترین سهم ها
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
غدام
فپنتا
بكاب
كدما
فنورد
شفن
شزنگ
غدشت
وملي
سكارون
432,858
115,104
21,238
29,671
246,914
456,940
14,980
245,262
54,498
59,351
489,610
479,850
440,170
286,520
293,570
262,000
249,529
249,280
224,040
230,312
5
5
5
5
5
5
3
5
5
3
494,080
479,990
458,770
298,890
298,470
262,160
255,759
251,250
232,800
232,416
4.13
4.97
0.98
0.9
3.41
4.94
0.58
4.25
1.28
2.11
ارزان ترین سهم ها
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
فبستم
فجوش
خساپا
بكهنوج
فسا
جهرم
وبصادر
خودرو
داراب
وتجارت
2,720
10
1,265,362,853
8,835,420
461,971
485,228
282,546,885
1,403,391,066
267,942
549,789,425
816
1,607
2,000
2,047
2,102
2,206
2,350
2,450
2,472
2,580
2.9
4.96
4.76
4.97
2.95
5
4.86
3.54
2.98
4.8
793
1,531
2,020
2,113
2,163
2,315
2,350
2,450
2,545
2,580
0
0
3.81
1.9
0.14
0.3
4.86
3.54
0.12
4.8
نمادهای با بیشترین حجم معاملات
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
خودرو
خساپا
وتجارت
وبصادر
وبملت
شپنا
وخارزم
فولاد
خگستر
وپارس
1,403,391,066
1,265,362,853
549,789,425
282,546,885
275,554,081
197,482,197
190,105,582
169,871,357
150,184,077
140,030,526
2,450
2,000
2,580
2,350
3,760
9,320
8,330
10,300
2,810
2,800
3.54
4.76
4.8
4.86
4.81
4.99
4.91
4.98
4.75
4.76
2,450
2,020
2,580
2,350
3,770
9,340
8,220
10,320
2,850
2,810
3.54
3.81
4.8
4.86
4.56
4.79
3.53
4.8
3.39
4.42
نمادهای با کمترین حجم معاملات
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
فجوش
كايتا
ساذري
شسم
فبستم
خعمرا
سپرمي
ولراز
وآتوس
سلار
10
254
468
2,484
2,720
4,569
5,660
9,622
11,472
13,126
1,607
9,742
5,994
91,136
816
22,434
8,593
52,443
49,535
66,174
4.96
4.99
2.99
4
2.9
3
1.99
3
3
3
1,531
9,279
5,820
87,707
793
21,784
8,427
54,022
51,021
68,128
0
0
0
0.09
0
0.01
0.02
0.08
0.09
0.13

کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا