گروههای سهام بورس و فرابورس درخواست تحلیل سهام اتاق بحث و گفتگو بورس زیستا در شبکه های اجتماعی کلاسهای آموزشی بورس اخبار و رویدادهای بورس

مثبت ترین ها
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
اتكاي
غشصفا
ورازي
سمگا
لسرما
كشرق
مفاخر
اتكام
حسير
خريخت
2,827,419
1,299,835
50,655,476
60,685,726
2,173,961
1,395,558
3,588,836
3,871,711
7,356,441
49,419,244
11,027
28,370
1,789
13,238
22,290
83,460
54,109
3,891
41,689
4,245
5
5
4.99
5
4.99
5
5
4.99
5
5
11,027
28,360
1,787
13,213
22,210
83,065
53,848
3,872
41,471
4,218
5
4.96
4.87
4.8
4.62
4.5
4.49
4.48
4.45
4.33
منفی ترین ها
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
وسديد
زنجان
بكاب
سنير
غپونه
ثغرب
توريل
كدما
ولپارس
زپارس
48,027,578
1,882,534
108,676
948,085
658,902
7,195,192
3,184,013
2,001,122
13,134,241
367,977
1,359
5,553
238,450
120,860
14,690
6,181
16,968
157,590
4,910
111,150
8.79
5
5
5
5
5
5
5
4.1
4.99
1,373
5,553
238,450
120,870
14,695
6,183
16,976
157,780
4,870
111,300
7.85
5
5
4.99
4.97
4.96
4.95
4.88
4.88
4.86
نمادهای با بیشترین قابلیت افزایش
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
دپارس
بشهاب
تابا
پلوله
پلاست
شكبير
مارون
سفانو
فرآور
سخزر
239,537
792,262
478,125
852,895
2,230,313
607,397
87,702
1,135,041
1,886,936
530,098
38,390
133,710
33,026
29,915
57,927
93,250
184,588
24,000
31,110
27,390
4.89
4.99
3
3
3
1.32
0.09
3.73
4.15
0.07
36,300
130,680
33,026
29,523
56,561
92,974
184,287
23,900
30,630
26,780
0.82
2.61
3
1.65
0.57
1.61
0.08
4.13
2.54
2.16
پرریسک ترین نمادها
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
خمحور
فرابورس
زنجان
حفارس
فن آوا
شاراك
وحكمت
خاهن
پارسيان
وپاسار
21,525,936
57,063,859
1,882,534
22,478,955
2,171,385
8,506,603
666,954
6,878,360
3,656,291
15,945,354
3,991
35,454
5,553
4,205
24,900
44,080
4,065
8,110
11,140
14,720
5
5
5
4.34
3
4.98
2.98
1.25
2.28
0.74
4,014
36,560
5,553
4,310
24,900
43,300
4,151
8,000
10,900
14,720
4.45
2.03
5
1.96
3
3.12
0.93
0.12
4.39
0.74
گران ترین سهم ها
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
فپنتا
شفن
زاگرس
بكاب
فنورد
پارس
غدام
مارون
دشيري
لخزر
147,752
279,784
384,808
108,676
921,913
1,413,401
1,176,972
87,702
43,221
403,692
552,490
382,200
247,000
238,450
194,600
197,500
198,500
184,588
178,543
166,610
2.28
1.16
2.81
5
3.23
0.95
5
0.09
0.19
3.06
552,890
378,430
241,422
238,450
194,410
192,160
191,790
184,287
177,789
165,210
2.35
0.17
0.49
5
3.32
1.78
1.45
0.08
0.61
2.19
ارزان ترین سهم ها
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
وسالت
دي
خپارس
كرمان
فاذر
جهرم
ملت
فسا
وسديد
بكهنوج
5,046
747,650,534
240,288,097
262,998,929
60,572,499
6,359,785
138,511,939
7,839,289
48,027,578
36,972,075
1,081
1,090
1,108
1,190
1,238
1,254
1,276
1,310
1,359
1,423
2.95
0.18
2.88
0.42
0.81
1.72
2.67
2.96
8.79
0.71
1,050
1,070
1,080
1,178
1,214
1,253
1,262
1,311
1,373
1,385
0
1.65
0.28
0.59
1.14
1.8
3.74
2.89
7.85
1.98
نمادهای با بیشترین حجم معاملات
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
دي
خساپا
خودرو
خگستر
كرمان
خپارس
شبندر
خبهمن
وتجارت
شپنا
747,650,534
426,147,010
375,280,645
287,804,660
262,998,929
240,288,097
212,648,429
190,061,182
176,776,551
138,802,664
1,090
1,700
1,855
2,490
1,190
1,108
6,140
1,615
2,165
12,680
0.18
1.96
0
1.27
0.42
2.88
4.96
0.12
0.28
4.97
1,070
1,687
1,814
2,436
1,178
1,080
5,970
1,575
2,117
12,440
1.65
2.71
2.21
3.41
0.59
0.28
2.05
2.36
1.95
2.98
نمادهای با کمترین حجم معاملات
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
كايتا
شسم
كابگن
داراب
ثزاگرس
سلار
كباده
سپرمي
وآتوس
وسالت
300
700
1,190
2,261
2,508
4,041
4,450
4,460
4,713
5,046
9,651
101,238
5,757
2,237
37,974
29,735
9,100
9,558
27,278
1,081
3
2
1
2.99
3
3
3
0.99
3
2.95
9,370
99,281
5,700
2,306
39,136
30,642
8,836
9,466
28,108
1,050
0
0.03
0
0
0.03
0.04
0.01
0.02
0.05
0

کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا