گروههای سهام بورس و فرابورس استراتژی بلندمدت در بورس استراتژی میان مدت در بورس نوسانگیری در بورس کلاسهای آموزشی بورس اخبار و رویدادهای بورس

مثبت ترین ها
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
بورس
ورازي
وثخوز
ولراز
نتوس
سباقر
نيرو
وآفري
ساذري
قثابت
7,974,343
3,691,019
155,061
34,377
380,105
14,403,254
4,912,735
672,195
380,725
4,513,499
13,115
3,330
20,498
9,956
68,909
13,999
17,277
2,350
49,980
22,600
31.27
18.25
10
10
10
9.04
10
2.58
10
1.44
13,506
3,255
20,498
9,956
68,871
13,827
16,759
2,439
48,365
23,632
35.18
15.59
10
10
9.94
7.7
6.7
6.46
6.44
6.07
منفی ترین ها
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
حاريا
سلار
فبيرا
غشوكو
ثتوسا
سجام
كازرو
غپونه
وسرمد
فسا
7,057,011
2,197,425
56,362,570
793,754
2,776,772
18,087,303
2,993,245
2,801,118
4,486,606
18,568,847
5,169
12,917
4,042
28,511
9,505
3,320
4,700
18,000
4,058
1,176
9.99
10
9.72
9.97
9.8
7.83
9.7
9.43
6.33
9.33
5,193
13,009
4,103
29,033
9,673
3,327
4,810
18,399
4,018
1,204
9.58
9.36
8.35
8.33
8.21
7.63
7.59
7.43
7.25
7.17
نمادهای با بیشترین قابلیت افزایش
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
كشرق
بكاب
سصفها
فاما
كمرجان
لسرما
نمرينو
دكيمي
شسينا
ولراز
251,331
98,491
519,917
5,818,765
116,116
492,453
17,292
2,964,435
250,986
34,377
23,038
24,053
20,151
6,620
13,916
7,277
22,244
8,104
46,854
9,956
5
5
5
5
4.99
4.99
5
4.99
4.5
10
23,006
24,053
19,644
6,617
13,916
7,277
21,545
8,092
45,723
9,956
4.85
5
2.36
4.95
4.99
4.99
1.7
4.83
1.98
10
پرریسک ترین نمادها
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
كازرو
دفارا
بمپنا
غشوكو
پدرخش
قثابت
وكار
فولاد
شمواد
فاهواز
2,993,245
2,845,417
938,394
793,754
493,376
4,513,499
2,202,637
27,961,634
1,063,106
20,848,296
4,700
17,355
37,400
28,511
36,930
22,600
2,470
3,890
59,298
1,470
9.7
4.48
1.88
9.97
2.47
1.44
0.44
2.14
4.96
5.65
4,810
17,585
37,832
29,033
37,314
23,632
2,484
3,931
59,556
1,526
7.59
3.21
0.75
8.33
1.45
6.07
0.12
1.11
4.55
2.05
گران ترین سهم ها
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
شرنگي
دشيري
فپنتا
نتوس
وملي
شفن
زاگرس
شمواد
پاكشو
شسم
106,119
34,089
54,899
380,105
202,355
179,361
594,068
1,063,106
13,171
162,868
94,000
77,800
70,000
68,909
66,899
64,310
61,880
59,298
55,810
54,051
1.54
1.53
2.42
10
0.28
0.95
0.5
4.96
0.83
3.33
93,728
78,298
69,766
68,871
65,399
64,728
61,763
59,556
56,255
55,886
1.25
0.89
2.75
9.94
1.97
0.3
0.69
4.55
0.04
0.05
ارزان ترین سهم ها
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
وتجارت
وبصادر
تپكو
داراب
جهرم
فسا
وساپا
خپارس
خزاميا
ورنا
314,819,180
114,610,107
845,566,086
21,721,190
13,921,177
18,568,847
36,434,271
266,409,489
85,439,173
34,273,607
410
425
912
1,135
1,169
1,176
1,260
1,279
1,305
1,362
1.68
0
5.8
5.34
6.93
9.33
1.78
4.49
4.07
2.71
410
423
907
1,151
1,183
1,204
1,268
1,279
1,303
1,365
1.68
0.47
5.22
4
5.81
7.17
2.42
4.49
3.91
2.94
نمادهای با بیشترین حجم معاملات
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
تپكو
وتجارت
خپارس
ذوب
خساپا
وبصادر
وخارزم
وپارس
فاراك
خزاميا
845,566,086
314,819,180
266,409,489
181,934,402
160,636,225
114,610,107
106,703,237
90,865,480
87,265,620
85,439,173
912
410
1,279
1,581
1,606
425
1,592
2,734
2,059
1,305
5.8
1.68
4.49
1.19
3.95
0
4.94
4.99
1.48
4.07
907
410
1,279
1,595
1,599
423
1,580
2,732
2,047
1,303
5.22
1.68
4.49
0.31
3.5
0.47
4.15
4.92
0.89
3.91
نمادهای با کمترین حجم معاملات
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
فبستم
بتك
سفار
خعمرا
غيوان
دهدشت
سپرمي
پاكشو
نمرينو
كايتا
161
166
1,000
1,420
3,124
5,749
11,074
13,171
17,292
20,716
6,800
46,990
18,651
5,390
46,000
4,304
8,000
55,810
22,244
39,001
319.24
212.45
5
10
509.27
1.94
4.43
0.83
5
2.27
6,800
46,990
17,773
5,390
46,000
4,308
8,000
56,255
21,545
42,300
319.24
212.45
0.06
10
509.27
1.85
4.43
0.04
1.7
6

کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا