گروههای سهام بورس و فرابورس درخواست تحلیل سهام اتاق بحث و گفتگو بورس زیستا در شبکه های اجتماعی کلاسهای آموزشی بورس اخبار و رویدادهای بورس

مثبت ترین ها
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
سمگا
واتي
اميد
حفاري
وكار
سغرب
وساپا
حاريا
تكمبا
ثشاهد
56,415,373
30,159,001
59,420,059
149,651,614
33,241,455
2,130,982
30,523,723
4,009,496
11,454,615
4,770,004
15,200
13,080
8,892
16,700
10,799
18,900
8,152
9,162
11,260
11,407
14.55
10.24
10.24
6.55
10.24
7.52
5
5
5
5
14,989
12,956
8,712
16,869
10,489
18,771
8,152
9,162
11,260
11,407
12.96
9.2
8.01
7.63
7.07
6.79
5
5
5
5
منفی ترین ها
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
سيمرغ
پكرمان
وخاور
دزهراوي
ونوين
ثتران
فاذر
كهمدا
دلر
كوثر
6,833,085
1,481,652
24,728,896
21,728,543
266,555,476
25,058,060
2,302,610
1,281,508
1,357,013
5,668,168
27,750
33,041
11,488
25,404
9,025
10,934
34,023
45,772
97,247
25,650
9.78
9.75
9.74
9.75
6.65
9.74
5
5
5
7.33
27,813
33,401
11,659
25,823
9,097
11,415
34,023
45,774
97,402
26,366
9.58
8.77
8.4
8.26
5.91
5.77
5
5
4.85
4.74
نمادهای با بیشترین قابلیت افزایش
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
قهكمت
كگهر
نتوس
شسم
كدما
شپنا
حتايد
وبهمن
شرانل
اميد
540,902
355,750
2,471,139
762,172
248,958
147,379,380
2,442,880
54,439,736
18,976,258
59,420,059
39,898
36,549
13,826
60,751
132,935
9,838
23,360
12,030
29,222
8,892
5
5
3
4
5
4.99
4.58
4.99
5
10.24
38,749
35,018
13,972
58,444
130,186
9,838
23,420
12,020
29,202
8,712
1.97
0.6
1.97
0.05
2.83
4.99
4.85
4.9
4.93
8.01
پرریسک ترین نمادها
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
خرينگ
مداران
ممسني
پسهند
نوين
كساپا
ثپرديس
ثجوان
فاذر
چدن
3,548,836
14,027,583
3,840,283
3,314,001
25,242,318
3,536,375
15,918,117
3,079,159
2,302,610
3,922,521
39,686
27,302
8,505
41,700
7,825
27,397
19,793
10,582
34,023
28,025
5
5
3
6.82
4.99
5
5
4.99
5
5.98
40,297
27,098
8,505
42,738
7,986
28,203
20,216
10,749
34,023
28,397
3.54
4.22
3
4.5
3.04
2.2
2.97
3.49
5
4.73
گران ترین سهم ها
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
فپنتا
وملي
شفن
شسينا
واحيا
بمپنا
كسرام
قصفها
دشيري
ساذري
90,723
3,074,540
632,374
258,466
2,738,664
1,957,001
565,403
201,991
13,583
25,920
203,964
182,355
161,279
156,000
149,247
148,173
141,876
137,714
133,773
134,519
5
5
5
3.72
3
5
5
5
3
2
211,425
186,292
166,663
159,356
152,888
148,799
142,390
142,086
137,574
136,318
1.52
2.95
1.83
1.65
0.63
4.6
4.66
1.98
0.24
0.69
ارزان ترین سهم ها
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
وتجارت
وبصادر
وپارس
داراب
فسا
جهرم
سمايه
شستان
آرمان
ورازي
3,876,008,064
1,996,871,777
1,687,580,483
27,657,713
37,633,276
21,467,494
7,385,790
10,953,681
3,672,101
2,302,876
1,700
1,730
2,022
2,297
2,762
2,684
2,998
2,986
3,069
3,477
3.53
2.61
4.98
3
4.98
2.96
4.97
1.97
4
1.99
1,721
1,764
2,151
2,329
2,724
2,727
2,998
3,067
3,069
3,461
4.81
4.63
1.08
1.65
3.53
1.41
4.97
0.69
4
1.53
نمادهای با بیشترین حجم معاملات
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
وتجارت
خگستر
وبصادر
وپارس
فولاد
وبملت
وپاسار
ذوب
شبندر
تپكو
3,876,008,064
2,540,260,831
1,996,871,777
1,687,580,483
1,080,966,094
472,270,077
457,285,827
444,418,928
443,404,036
410,286,353
1,700
3,660
1,730
2,022
9,760
16,800
9,000
4,950
17,838
4,111
3.53
0.25
2.61
4.98
2.61
2.62
0.65
1.88
5
1.66
1,721
3,761
1,764
2,151
10,262
17,681
9,254
4,982
17,781
4,122
4.81
3.01
4.63
1.08
2.39
2.49
3.49
1.25
4.66
1.93
نمادهای با کمترین حجم معاملات
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
بتك
كايتا
دشيري
خعمرا
ساذري
قنقش
سپرمي
فنورد
خپويش
شصفها
1,062
3,307
13,583
20,221
25,920
35,170
47,793
70,723
78,933
86,846
34,034
101,023
133,773
13,141
134,519
87,876
8,070
64,360
96,103
68,003
2
2
3
2.99
2
2
2
5
4.95
2
33,369
99,108
137,574
12,764
136,318
89,098
7,924
61,552
101,020
67,394
0.01
0.07
0.24
0.04
0.69
0.64
0.15
0.42
0.09
1.09

کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا