گروه: محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر - بازار فرابورس زرد با 3% تغییرات


غشوكو

آخرین قیمت: 28,080
تغییرات: 767
درصد تغییرات: 2.66
میانگین 3ماهه: 195,408
قیمت پایانی: 28,409
تغییرات: 438
درصد تغییرات: 1.52
حجم تجمیعی: 329,864

موج الیوت غشوكو
 • غشوكو - شوكو پارس

  بازه:     موج شماره 5 الیوت نزولی
  سابقه سهام غشوكو - شوكو پارس

  اطلاعات سهام غشوكو - شوكو پارس در تاریخ 1398/9/20
  آخرین قیمت: 28,080
  تغییرات: 767
  درصد تغییرات: 2.66
  قیمت پایانی: 28,409
  تغییرات: 438
  درصد تغییرات: 1.52
  قیمت دیروز: 28,847
  اولین قیمت: 28,020
  میانگین 3ماهه: 195,408
    حجم تجمیعی: 329,864
  EPS: 829
  P/E: 34.27

     بازه مجاز: 29,712 - 27,982
  تغییرات روز: 29,000 - 27,982
  کمترین قیمت عرضه: 28,495
  بیشترین قیمت تقاضا: 28,080
  موج الیوت غشوكو و اهداف قیمتی سهم
  2630
  2978
  306
  2531
  999 343 169
      موج شماره 5 الیوت نزولی
  تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 32
  تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 23

  روزهای مثبت متوالی
  یک روزه: 20 بار
  متوسط: 5.3 روز
  ماکزیمم: 10 روز
  روزهای منفی متوالی
  یک روزه: 23 بار
  متوسط: 6.0 روز
  ماکزیمم: 10 روز

  خرید حقیقی
  تعداد: 87
  حجم: 329,864
  درصد: 100%
  خرید حقوقی
  تعداد: 0
  حجم: 0
  درصد: 0%

  فروش حقیقی
  تعداد: 93
  حجم: 329,864
  درصد: 100%
  فروش حقوقی
  تعداد: 0
  حجم: 0
  درصد: 0%

  نوسانگیری:
      * غشوکو در آخرین وضعیت، قیمت سهام تمایل به افزایش دارد - امتیاز: مثبت 9 از مثبت 10
      * غشوکو در فاز استراحت که به زودی صعودی می شوند - امتیاز: مثبت 8 از مثبت 20
      * غشوکو در آستانه صف فروش با حجم عرضه بیشتر - امتیاز: منفی 8 از منفی 10
  میان مدت:
      * غشوکو دارای خریداران قدرتمندتر - امتیاز: مثبت 216 از مثبت 300
      * غشوکو معاملات روزانه 100 تا 500میلیون تومان - امتیاز: مثبت 50 از مثبت 100
      * غشوکو مبادله با حجمهای مشکوک - امتیاز: مثبت 10 از مثبت 200
  بلند مدت:
      * غشوکو با فاصله زیاد تا حمایت و خطر زیان بیشتر - امتیاز: منفی 91 از منفی 100
      * غشوکو کم ریسک و منطقی - امتیاز: مثبت 3 از مثبت 10
  اندیکاتورها:
      * غشوکو کندل خرید خط قوی - امتیاز: مثبت 54 از مثبت 100
      * غشوکو کندل خرید کمربند نگهدارنده - امتیاز: مثبت 48 از مثبت 100
  کندل استیکها:
      * غشوکو بیشترین ریزش در سه روز اخیر - امتیاز: منفی 68 از منفی 120
      * غشوکو بیشترین رشد در دو هفته اخیر - امتیاز: منفی 10 از منفی 80
      * غشوکو بیشترین رشد در یک ماه اخیر - امتیاز: مثبت 40 از مثبت 50
      * غشوکو بیشترین رشد در شش ماه اخیر - امتیاز: منفی 40 از منفی 80
      * غشوکو موج شماره 5 الیوت نزولی - امتیاز: منفی 31 از منفی 200
      * غشوکو موج شماره 5 الیوت نزولی با موج 4 قدرتمندتر - امتیاز: منفی 17 از منفی 200
  روند تغییرات:
      * غشوکو واگرایی در سقف اندیکاتور زیستا اخطار فروش بر اساس آخرین قیمت - امتیاز: منفی 84 از منفی 100
      * غشوکو واگرایی در کف اندیکاتور زیستا مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 77 از مثبت 100
      * غشوکو واگرایی در سقف اندیکاتور زیستا اخطار فروش - امتیاز: منفی 34 از منفی 100
      * غشوکو همگرایی در کف اندیکاتور زیستا مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 68 از مثبت 100
      * غشوکو واگرایی اخیر در سقف اندیکاتور زیستا اخطار فروش بر اساس آخرین قیمت - امتیاز: منفی 89 از منفی 100
      * غشوکو همگرایی اخیر در کف اندیکاتور زیستا مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 70 از مثبت 100
      * غشوکو بیشترین ضریب RSI اخطار فروش - امتیاز: منفی 5 از منفی 20
      * غشوکو بیشترین ضریب CCI اخطار فروش - امتیاز: منفی 7 از منفی 20
      * غشوکو مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور حجم - امتیاز: مثبت 291 از مثبت 300
      * غشوکو اخطار فروش بر اساس اندیکاتور بولینگر بندز - امتیاز: منفی 51 از منفی 100
      * غشوکو اخطار فروش بر اساس اندیکاتور CMF - امتیاز: منفی 139 از منفی 200
   آخرین به روزرسانی: 08:12:44 1398/9/21

  نام کاربری:
   کلمه عبور:

  سطوح حمایت و مقاومت سهم غشوكو بر اساس سابقه


  169  306  343  999  2,531  2,630  2,978  3,000   28,409  تغییرات سهم غشوكو در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

  روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
  1.0 -1.7 -3.0 -3.4 -4.5 -2.3 0.4 5.3 9.3 15.7


  تغییرات سهم غشوكو در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

  روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
  3.0 4.0 3.4 2.7 3.4 5.2 6.4 6.1 7.0 7.5


  سهام گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر

  نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
  غگلستا شير پاستوريزه پگاه گلستان 60014 5 58469 2.3 459 127.38
  غدشت دشت‌ مرغاب‌ 89500 -2.08 89293 -2.3 710 125.76
  غنوش نوش‌ مازندران‌ 48600 -3.15 48555 -3.24 455 106.71
  غپآذر شير پگاه آذربايجان شرقي 30415 5 30415 5 406 74.91
  غفارس شير پاستوريزه پگاه فارس 39700 -0.01 39092 -1.54 533 73.34
  غشاذر پگاه‌آذربايجان‌غربي‌ 9130 2.84 8785 -1.05 137 64.12
  غبهنوش بهنوش‌ ايران‌ 26800 -0.8 26881 -0.5 477 56.35
  غسالم سالمين‌ 38005 -1.94 38526 -0.59 720 53.51
  غشان شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌ 22000 1.02 21944 0.76 533 41.17
  غمهرا توليدي‌مهرام‌ 52300 -0.52 53403 1.57 1349 39.59
  غشوكو شوكو پارس 28080 -2.66 28409 -1.52 829 34.27
  خودكفا اقتصادي و خودكفايي آزادگان 41622 -3 41901 -2.35 1258 33.31
  غالبر لبنيات‌كالبر 13659 0.41 13590 -0.1 412 32.99
  غاذر كشت‌وصنعت‌پياذر 23068 5 21887 -0.38 722 30.31
  غبهار كشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان 14685 -2.97 14826 -2.04 518 28.62
  غشصفا شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌ 47088 5 46762 4.27 1659 28.19
  غچين كشت‌ و صنعت‌ چين‌ چين 39500 -0.61 38706 -2.61 1636 23.66
  غپينو پارس‌ مينو 15009 -3.93 15360 -1.68 651 23.59
  غويتا ويتانا 19995 -3.27 20129 -2.62 878 22.93
  غمارگ مارگارين‌ 11101 4.49 11048 3.99 484 22.83
  غگرجي بيسكويت‌ گرجي‌ 30950 -0.88 30857 -1.18 1382 22.33
  غدام خوراك‌ دام‌ پارس‌ 46785 5 46327 3.97 2093 22.13
  غگلپا شير پاستوريزه پگاه گلپايگان 37650 -1.91 37716 -1.74 1734 21.75
  بهپاك صنعتي بهپاك 16700 3.5 16284 0.92 771 21.12
  غديس پاكديس 19589 5 19361 3.77 931 20.8
  غصينو صنعتي مينو 36343 -3 36393 -2.86 1773 20.53
  غمينو شركت صنايع غذايي مينو شرق 21381 -5 21543 -4.28 1095 19.67
  غگل گلوكوزان‌ 51569 1.97 51762 2.35 3075 16.83
  غپونه نوش پونه مشهد 13730 -2.76 13795 -2.29 829 16.64
  تبرك گروه كارخانجات صنعتي تبرك 7150 4.99 7144 4.9 454 15.74
  وبشهر توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ 4926 4.99 4879 3.99 357 13.67
  غشهداب كشت و صنعت شهداب ناب خراسان 6150 3.02 6141 2.86 587 10.46
  غشهد شهد ايران‌ 22050 0.49 21949 0.03 4888 4.49
  غپاك لبنيات‌ پاك‌ 5547 5 5452 3.2 -81 -67.31
زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا