گروه: محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر - بازار فرابورس زرد با 3% تغییرات


غصينو

آخرین قیمت: 36,343
تغییرات: 1123
درصد تغییرات: 3
میانگین 3ماهه: 847,210
قیمت پایانی: 36,393
تغییرات: 1073
درصد تغییرات: 2.86
حجم تجمیعی: 593,912

موج الیوت غصينو
 • غصينو - صنعتي مينو

  بازه:     موج شماره 3 الیوت نزولی
  سابقه سهام غصينو - صنعتي مينو

  اطلاعات سهام غصينو - صنعتي مينو در تاریخ 1398/9/20
  آخرین قیمت: 36,343
  تغییرات: 1123
  درصد تغییرات: 3
  قیمت پایانی: 36,393
  تغییرات: 1073
  درصد تغییرات: 2.86
  قیمت دیروز: 37,466
  اولین قیمت: 36,600
  میانگین 3ماهه: 847,210
    حجم تجمیعی: 593,912
  EPS: 1773
  P/E: 20.53

     بازه مجاز: 38,589 - 36,343
  تغییرات روز: 36,800 - 36,343
  کمترین قیمت عرضه: 36,343
  بیشترین قیمت تقاضا: 31,908
  موج الیوت غصينو و اهداف قیمتی سهم
  1428
  2751
  36711 31982
  17958 15676
  51224 38505
      موج شماره 3 الیوت نزولی
  تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 38
  تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 18

  روزهای مثبت متوالی
  یک روزه: 19 بار
  متوسط: 6.4 روز
  ماکزیمم: 10 روز
  روزهای منفی متوالی
  یک روزه: 22 بار
  متوسط: 9.3 روز
  ماکزیمم: 6 روز

  خرید حقیقی
  تعداد: 193
  حجم: 523,912
  درصد: 88%
  خرید حقوقی
  تعداد: 1
  حجم: 70,000
  درصد: 12%

  فروش حقیقی
  تعداد: 116
  حجم: 593,912
  درصد: 100%
  فروش حقوقی
  تعداد: 0
  حجم: 0
  درصد: 0%

  نوسانگیری:
      * غصینو دارای صف خرید سنگین با حجم تقاضای بالا - امتیاز: مثبت 2 از مثبت 10
  میان مدت:
      * غصینو دارای فروشندگان قدرتمندتر - امتیاز: منفی 45 از منفی 300
      * غصینو معاملات روزانه بیشتر از یک میلیارد تومان - امتیاز: مثبت 3 از مثبت 10
  بلند مدت:
      * غصینو فروش بالای حقوقی نسبت به خرید آن در 5 روز گذشته - امتیاز: مثبت 2 از مثبت 10
      * غصینو خریداران قدرتمندتر در سه روز گذشته - امتیاز: مثبت 10 از مثبت 200
      * غصینو روند تغییرات کلی سهم صعودی است - امتیاز: مثبت 9 از مثبت 20
      * غصینو کم ریسک و منطقی - امتیاز: مثبت 4 از مثبت 10
  کندل استیکها:
      * غصینو بیشترین رشد در سه روز اخیر - امتیاز: مثبت 64 از مثبت 120
      * غصینو بیشترین رشد در یک هفته اخیر - امتیاز: مثبت 71 از مثبت 100
      * غصینو بیشترین رشد در دو هفته اخیر - امتیاز: منفی 39 از منفی 80
      * غصینو بیشترین رشد در یک ماه اخیر - امتیاز: مثبت 31 از مثبت 50
      * غصینو بیشترین رشد در سه ماه اخیر - امتیاز: منفی 35 از منفی 40
      * غصینو بیشترین رشد در شش ماه اخیر - امتیاز: منفی 71 از منفی 80
      * غصینو بیشترین رشد در یکسال اخیر - امتیاز: منفی 68 از منفی 100
      * غصینو موج شماره 3 الیوت نزولی - امتیاز: منفی 18 از منفی 200
      * غصینو موج شماره 3 الیوت نزولی با موج 2 قدرتمندتر - امتیاز: منفی 36 از منفی 200
  روند تغییرات:
      * غصینو واگرایی در کف اندیکاتور زیستا مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 30 از مثبت 100
      * غصینو واگرایی در سقف اندیکاتور زیستا اخطار فروش - امتیاز: منفی 27 از منفی 100
      * غصینو کمترین ضریب MFI مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 13 از مثبت 20
      * غصینو مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور حجم - امتیاز: مثبت 234 از مثبت 300
      * غصینو اخطار فروش بر اساس اندیکاتور بولینگر بندز - امتیاز: منفی 24 از منفی 100
      * غصینو اخطار فروش بر اساس اندیکاتور CMF - امتیاز: منفی 187 از منفی 200
      * غصینو اخطار فروش در سقف کانال بولینگر - امتیاز: منفی 37 از منفی 100
   آخرین به روزرسانی: 08:12:44 1398/9/21

  نام کاربری:
   کلمه عبور:

  سطوح حمایت و مقاومت سهم غصينو بر اساس سابقه


  1,428  2,751  15,676  17,958  31,982   36,393   36,711  38,505  51,224  تغییرات سهم غصينو در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

  روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
  -0.3 0.3 0.6 1.6 3.4 5.5 6.8 8.9 10.9 11.5


  تغییرات سهم غصينو در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

  روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
  1.9 2.8 3.8 3.8 4.2 6.2 8.2 9.2 10.1 11.1


  سهام گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر

  نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
  غگلستا شير پاستوريزه پگاه گلستان 60014 5 58469 2.3 459 127.38
  غدشت دشت‌ مرغاب‌ 89500 -2.08 89293 -2.3 710 125.76
  غنوش نوش‌ مازندران‌ 48600 -3.15 48555 -3.24 455 106.71
  غپآذر شير پگاه آذربايجان شرقي 30415 5 30415 5 406 74.91
  غفارس شير پاستوريزه پگاه فارس 39700 -0.01 39092 -1.54 533 73.34
  غشاذر پگاه‌آذربايجان‌غربي‌ 9130 2.84 8785 -1.05 137 64.12
  غبهنوش بهنوش‌ ايران‌ 26800 -0.8 26881 -0.5 477 56.35
  غسالم سالمين‌ 38005 -1.94 38526 -0.59 720 53.51
  غشان شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌ 22000 1.02 21944 0.76 533 41.17
  غمهرا توليدي‌مهرام‌ 52300 -0.52 53403 1.57 1349 39.59
  غشوكو شوكو پارس 28080 -2.66 28409 -1.52 829 34.27
  خودكفا اقتصادي و خودكفايي آزادگان 41622 -3 41901 -2.35 1258 33.31
  غالبر لبنيات‌كالبر 13659 0.41 13590 -0.1 412 32.99
  غاذر كشت‌وصنعت‌پياذر 23068 5 21887 -0.38 722 30.31
  غبهار كشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان 14685 -2.97 14826 -2.04 518 28.62
  غشصفا شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌ 47088 5 46762 4.27 1659 28.19
  غچين كشت‌ و صنعت‌ چين‌ چين 39500 -0.61 38706 -2.61 1636 23.66
  غپينو پارس‌ مينو 15009 -3.93 15360 -1.68 651 23.59
  غويتا ويتانا 19995 -3.27 20129 -2.62 878 22.93
  غمارگ مارگارين‌ 11101 4.49 11048 3.99 484 22.83
  غگرجي بيسكويت‌ گرجي‌ 30950 -0.88 30857 -1.18 1382 22.33
  غدام خوراك‌ دام‌ پارس‌ 46785 5 46327 3.97 2093 22.13
  غگلپا شير پاستوريزه پگاه گلپايگان 37650 -1.91 37716 -1.74 1734 21.75
  بهپاك صنعتي بهپاك 16700 3.5 16284 0.92 771 21.12
  غديس پاكديس 19589 5 19361 3.77 931 20.8
  غصينو صنعتي مينو 36343 -3 36393 -2.86 1773 20.53
  غمينو شركت صنايع غذايي مينو شرق 21381 -5 21543 -4.28 1095 19.67
  غگل گلوكوزان‌ 51569 1.97 51762 2.35 3075 16.83
  غپونه نوش پونه مشهد 13730 -2.76 13795 -2.29 829 16.64
  تبرك گروه كارخانجات صنعتي تبرك 7150 4.99 7144 4.9 454 15.74
  وبشهر توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ 4926 4.99 4879 3.99 357 13.67
  غشهداب كشت و صنعت شهداب ناب خراسان 6150 3.02 6141 2.86 587 10.46
  غشهد شهد ايران‌ 22050 0.49 21949 0.03 4888 4.49
  غپاك لبنيات‌ پاك‌ 5547 5 5452 3.2 -81 -67.31
زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا