گروههای سهام بورس و فرابورس درخواست تحلیل سهام اتاق بحث و گفتگو بورس زیستا در شبکه های اجتماعی کلاسهای آموزشی بورس اخبار و رویدادهای بورس

مثبت ترین ها
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
نطرين
قاسم
شپاس
دروز
كمرجان
كسعدي
فسرب
ثفارس
تكشا
دسبحان
2,627,390
3,627,485
8,733,451
3,585,263
1,969,569
4,292,665
2,246,797
44,448,695
2,717,059
3,635,783
7,455
4,528
21,017
35,050
83,374
12,260
74,430
11,220
34,710
19,320
5
4.98
5
1.54
5
4.97
4.99
4.96
4.64
5
7,455
4,528
21,014
36,200
83,259
12,240
74,240
11,190
34,720
19,250
5
4.98
4.98
4.87
4.85
4.79
4.73
4.68
4.67
4.62
منفی ترین ها
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
ستران
دلقما
مفاخر
غزر
همراه
ختور
پرديس
سشمال
كفپارس
لخزر
3,015,864
1,004,935
359,887
12,403,856
21,761,860
2,572,941
10,093,238
2,941,785
18,129,602
269,688
24,600
34,030
43,395
11,860
9,370
21,870
5,910
8,930
4,195
151,190
4.98
5
5
4.97
4.87
5
4.98
4.9
4.98
5
24,610
34,060
43,435
11,870
9,370
21,910
5,920
8,940
4,204
151,530
4.94
4.91
4.91
4.89
4.87
4.82
4.82
4.79
4.78
4.78
نمادهای با بیشترین قابلیت افزایش
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
ساروج
فلات
دقاضي
كمرجان
شرانل
كگهر
پخش
پلوله
دكيمي
وملت
49,776
1,092,603
191,412
1,969,569
516,871
431,495
3,710,120
982,734
245,936
57,864
17,000
14,369
31,681
83,374
49,670
44,999
28,620
31,265
23,500
3,169
1.72
3
2.99
5
0.24
0.7
5
3
2.77
1.98
17,277
14,367
32,900
83,259
49,754
45,211
28,419
31,126
23,860
3,231
0.12
2.98
0.74
4.85
0.07
0.23
4.26
2.54
1.28
0.06
پرریسک ترین نمادها
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
خمحور
وملي
وپارس
وهور
شسپا
شپنا
كپارس
فزرين
وتوس
ورازي
11,456,620
1,075,442
113,419,199
43,991,633
37,368,100
138,482,050
540,577
6,451,594
2,113,500
107,627,391
3,881
254,400
2,531
1,546
3,521
13,950
116,700
16,410
13,930
2,190
4.99
5
4.99
4.98
3.51
4.97
2.9
5
4.78
4.99
3,928
255,740
2,565
1,568
3,522
14,210
119,510
16,807
14,070
2,180
3.84
4.5
3.72
3.63
3.48
3.2
0.56
2.7
3.83
4.51
گران ترین سهم ها
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
فپنتا
شفن
زاگرس
وملي
پارس
فنورد
بكاب
شپديس
مارون
غدام
146,111
676,680
569,021
1,075,442
402,767
227,304
664,613
1,404,668
36,407
202,211
474,050
449,080
286,990
254,400
204,190
201,730
192,800
187,050
181,620
180,280
3.31
2.21
2.81
5
1.62
1.46
5
2.93
2.02
5
467,090
448,590
290,276
255,740
205,680
202,550
193,270
190,380
185,164
182,280
4.73
2.09
1.7
4.5
0.9
1.06
4.76
1.2
0.1
3.94
ارزان ترین سهم ها
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
دي
خپارس
كرمان
وسديد
ملت
فاذر
فسا
جهرم
بكهنوج
كرازي
767,406,063
183,913,441
164,565,508
47,670,163
65,183,019
68,677,477
3,219,451
8,731,080
17,379,199
52,307,030
1,037
1,100
1,148
1,168
1,191
1,229
1,286
1,346
1,385
1,412
4.95
4.93
3.12
2.99
4.87
2.46
2.88
2.98
3.42
4.98
1,044
1,107
1,154
1,169
1,208
1,216
1,254
1,339
1,394
1,419
4.31
4.32
2.62
2.91
3.51
3.49
0.32
2.45
2.79
4.51
نمادهای با بیشترین حجم معاملات
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
دي
خساپا
خودرو
خبهمن
شبندر
خپارس
كرمان
خگستر
قثابت
تپكو
767,406,063
396,029,676
246,309,483
238,635,095
200,394,792
183,913,441
164,565,508
163,359,146
153,317,395
142,079,594
1,037
1,737
1,850
1,829
6,930
1,100
1,148
2,448
3,339
2,450
4.95
4.87
4.84
4.99
4.94
4.93
3.12
4.9
1.95
1.11
1,044
1,747
1,863
1,868
6,980
1,107
1,154
2,476
3,300
2,473
4.31
4.33
4.17
2.96
4.25
4.32
2.62
3.81
0.76
2.06
نمادهای با کمترین حجم معاملات
نماد حجم آخرین قیمت %آخرین قیمت پایانی %پایانی
شسم
سايرا
سفارود
گكيش
شتولي
خفناور
ثقزوي
خعمرا
ساذري
حاريا
39
139
1,092
1,177
1,592
1,607
2,550
2,888
4,788
5,486
104,274
36,008
16,105
40,261
20,811
41,854
28,790
3,922
8,870
15,300
4
2
2
3
2
3
3
2.99
3
2
100,267
36,741
16,432
41,500
21,232
43,139
29,673
3,808
8,613
15,607
0
0
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
0
0.01
0.03

کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا